Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  az Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft. birtokolja az praxisom.hu oldalon látható információkat. A praxisom.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

 

A szolgáltató neve: Ófalu Gyógyszerkereskedelmi Kft.
A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest Ezüsthegy u. 64.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@enrendelom.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-889957
A szolgáltató adószáma: 14123386-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36-20-931-0966
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-80524/2014
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe:
info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala:
www.shoprenter.hu

Tájékoztató az adat- és titokvédelemről

1. Az adatkezelés jogalapja

Az Eladó tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében az Eladó a jelen Tájékoztató közzétételével biztosítja a Vevők és regisztrált felhasználók (továbbiakban együtt: „Érintettek”) számára annak megismerését, hogy az Érintettek személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja más személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és titkosságáról.

Az Eladó az Érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

A személyes adatok megadása önkéntes. A személyes adatok kezelését az Eladó végzi. Az Eladó adatkezelése az Érintettek hozzájárulásán alapul.

A szerződés megkötésével, illetve a regisztrációval az Érintett feltétlen hozzájárulását adja az Eladó jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához.

2. Az Eladó által kezelt személyes adatok felsorolása

Az Eladó által kezelt személyes és egyéb adatok köre a következők:

a)      vezetéknév,

b)      keresztnév,

c)      e-mail cím,

d)      telefonszám,

e)      számlázási/szállítási név (ha eltér, pld cég esetén)

f)      utca, házszám,

g)      kiegészítő címadatok,

h)      város,

i)       irányítószám,

j)      ország.

A regisztráció során megadott adatokat a regisztrált felhasználó – a webáruházba történt belépést követően – a „Fiók” menüpontban bármikor módosíthatja.

2.    Az adatkezelés célja

Az Eladó az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja.

Az Érintettnek a regisztráció, illetve a rendelés során tett kifejezetten hozzájáruló nyilatkozata esetén az Eladó jogosult az Érintett személyes, illetve egyéb adatait saját üzletszerzési és marketing céljaira, így különösen a szolgáltatás minőségének javítása és fejlesztése, a vevői igények figyelemmel kísérése, valamint a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás céljából (pl. hírlevelek kiküldése) felhasználni.

A hírlevélre feliratkozott Érintettek részére az Eladó időről-időre hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a webáruházzal kapcsolatos információkról. A hírlevelet az Érintettnek bármikor lehetősége van lemondani a hírlevélben elhelyezett linkre történő kattintással vagy a személyes fiók beállításainak módosításával.

Azon Érintettek részére, akik a hírlevélre nem iratkoztak fel vagy azt lemondták, az Eladó kizárólag a regisztrációjukkal és megrendeléseik állapotának követésével kapcsolatos tájékoztató email-eket küld.

3.    Az adatkezelés időtartama

A Vevő bármikor, indoklás nélkül módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait. A Vevő az info@praxisom.hu e-mail címre küldött értesítéssel bármikor kérheti adatainak törlését.

Az Eladó a Vevő adatait a Vevő hozzájárulásának visszavonásáig tárolhatja. Az adatkezelés időtartamának lejártával a Vevő személyes adatait törölni köteles.

4. Az Eladó titoktartási kötelezettsége

Az Eladó a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség az Eladó alkalmazottját, tagját, megbízottját az Eladóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

5. Az adatok továbbításának esetei

Az Eladó az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja:

a)  azoknak, akik az Eladó megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél tájékoztatást, kiszállítást végzik,

b)  a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére,

c)  a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak.

Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket az Eladóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

6. Adatbiztonság

Az Eladó által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik.

Mind az Eladó, mind a Vevő köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

Az Eladó biztosítja azokat a technikai feltételeket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes és egyéb adatok fokozottabb védelméhez, illetve az Internet hálózaton továbbított közlések kifürkészésének lehető legteljesebb megakadályozásához szükségesek.

A Vevő köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Eladó által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó (kód) védelme érdekében. A Vevő felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának (kódjának) felhasználásával valósult meg.

A szolgáltatás igénybevételének fokozott biztonságát szolgálja a jelszó időről-időre történő megváltoztatása. A Vevő a jelszót bármikor jogosult költségmentesen megváltoztatni. Ha a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott, a Vevő köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. A jelszó megváltoztatását az oldal tetején található Fiók menüponton keresztül lehet elvégezni.

A hálózati vírusok elhárítása érdekében javasolt, hogy a Vevő minden olyan programot, amely e-mail-ben ismeretlen címről érkezik a Vevőhöz, a dokumentum megnyitása nélkül töröljön, illetve a vírusok kiszűrése érdekében számítógépére vírusirtó programot telepítsen.

A személyes adatok biztonságát és a szolgáltatás igénybevételével továbbított közlések titkosságát fenyegető számítógépes visszaélések elleni védekezés hatásos eszköze a biztonsági tűzfal rendszer kiépítése.

7. Remarketing hirdetések

Eladó a webáruház látogatóinak a Google és más külső szolgáltatókon keresztül hirdetéseket jeleníthet meg internetes webhelyeken. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést.

A webáruház látogatói a Google cookie-használatát bármikor letilthatják a Google Hirdetési beállításaiban.

8. Az Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

Eladó bármikor lehetőséget biztosít az Érintettnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését azinfo@enrendelom.hu  e-mail címre megküldött üzenettel. Ha az Eladó a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „Hatóság”) fordulhat.

Az Érintett kérelmére az Eladó tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Hatósághoz fordulhat.

Az Eladó az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fentieken kívül az Eladót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy az Eladó a törvényi határidőn belül nem hoz döntést, úgy az Érintett bírósághoz fordulhat.

Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Érintett bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt az Eladó vagy annak megbízottja, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozatnak a fenti e-mail címre való megküldésével.

Eladó az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2014. december 01.